pomiary elektroenergetyczne

Wraz z moim zespołem oferuję Państwu poniższe usługi:

 

 • badanie kamerą termowizyjną,
 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary silników elektrycznych,
 • pomiary baterii i akumulatorów,
 • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych,
 • pomiary elektronarzędzi,
 • pomiary i przeglądy baterii kondensatorów,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • pomiary instalacji uziemień,
 • pomiary kontrolne punktów instalacji elektrycznej,
 • pomiary natężenia oświetlenia,
 • pomiary parametrów sieci, zasilania,
 • pomiary rezystancji kabli nN i SN,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary sprzętu dielektrycznego – BHP,
 • pomiary transformatorów SN/nN,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary i analizy parametrów zasilania wraz z odkształceniami,
 • pomiary stacji transformatorowych,
 • sprawdzenie instalacji odgromowej,
 • sprawdzenie rozdzielnicy i bezpieczników,
 • lokalizacja uszkodzeń kabli średniego i niskiego napięcia,
 • poprawność doboru wyłączników silnikowych,
 • pomiary reflektometryczne.